ZalogujDyrekcja SCSK ŻURAWIA będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w SCSK ŻURAWIA wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w SXSK ŻURAWIA trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość SCSK ŻURAWIA powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. SCSK ŻURAWIA uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. SCSK ŻURAWIA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. SCSK ŻURAWIA ma obowiązek zapewnić: 
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności gdy wynikające w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie gościa SCSK ŻURAWIA świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
  • przechowywania bagażu gości zameldowanych w pokoju
 9. SCSK ŻURAWIA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję SCSK ŻURAWIA o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 11. SCSK ŻURAWIA nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do gościa.
 12. Gość SCSK ŻURAWIA ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych SCSK ŹURAWIA powstałych z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń pobierających prąd i wodę, zamknięcia okien idrzwi oraz pozostawienia klucza w recepcji.
 14. Gość SCSK ŻURAWIA nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby nie zameldowane w SCSK ŻURAWIA mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16. W SCSK ŻURAWIA obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny7.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach żelazek, grzałek elektrycznych, grzejników i innych podobnych uradzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Ponadto zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz wydzielających przykrą woń.
 18. SCSK ŻURAWIA może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin SCSK ŻURAWIA wyrządzając szkodę w mieniu  lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników SCSK ŻURAWIA albo innych osób przebywających w SCSK ŻURAWIA albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju  będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, SCSK ŻURAWIA przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu

Dyrekcja SCSK „ŻURAWIA”

projektowanie stron www 2fm